مبارزه با سوسک

مبارزه با سوسک

مبارزه با سوسک

استفاده از بطری نوشابه  به عنوان تله جهت گیر انداختن سوسک ها ... روش های خانگی برای دفع سوسک زمانی مناسب است که تعداد سوسک ها در منزل کم است و برای تعداد گسترده از سوسک ها کاربردی نیست .  ... ادامه مطلب