دفع مورچه

نرم افزار دفع حشرات

دفع حشرات با تلفن همراه

نرم افزار با تولید امواج با صدای بلند ( فراصوت ) که توسط انسان شنیده نمیشود اما روی سیستم شنوایی حشرات تاثیر میگذارد آن ها را از اطراف شما دفع میکند ... ادامه مطلب