دستگاه های دافع حشرات

سموم شیمیایی

سموم شیمیایی و مقایسه با دستگاه دفع حشرات

استفاده از حشره کش های شیمیایی باعث می شود یا حشرات و حیوانات موذی به آن عادت کنند یا در برابر آنها مقاوم باشد، در صورتیکه دستگاه های ایران دی اچ بصورت نوسانی کار می کند ومانع از عادت کردن حشرات و حیوانات موذی به سیستم دستگاه می شود. ... ادامه مطلب