2- پک کامل دستگاه دفع حشرات و جانوران موذی و مزاحم (مولتی)

100,000,000 ریال

توضیحات

شامل یک دستگاه مادر و 10 اسپیکر

(متراژ تحت پوشش تا 1000 متر با نظر کارشناسی)

هزینه کارشناسی و نصب پروژه جداگانه محاسبه میشود