1398

راه از بین بردن گوش خیزک

راه از بین بردن گوش خیزک

گوش خیزک ها در شب های تابستان می توانند در حیاط مزاحمت ایجاد کنند و گوش خیزک ها در مکان های مرطوب و دارای آب مانند آشپزخانه ، حمام و در کنار لباس های خیس زندگی می کنند ... ادامه مطلب