ما جهانی شدیم و به جهانی شدن شما در کنار خودمان اعتقاد داریم

اولین در ایران و سومین در جهان