شرایط و ارائه خدمات پس از فروش IRAN DH

محصولات مسکونی
         دارای 180 روز (6 ماه) پشتیبانی و 4140 روز (138 ماه) خدمات پس از فروش می باشد.

محصولات صنعتی
دارای 180 روز (6 ماه) تعمیر رایگان  و 365روز (12 ماه) خدمات پس از فروش می باشد.

 

  • در زمان ارائه تعویض رایگان بر اثر خرابی شرکت اگر قالب محصول ضربه دیده و خرابی بر اثر شکستگی یا آب خوردگی باشد
    دستگاه از گارانتی خارج و فقط شامل خدمات پس از فروش مناسب با میزان هزینه وارد شده می باشد