سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 14001 نشان دهنده رابطه مستقیم محصولات ایران DH چه از نظر خط تولید و خود محصولات متناسب با استانداردهای زیست محیطی در کل

دنیاست.

اطلاعات بیشتر

ISO 14001;2015
ISO 14001;2004