استاندارد محصول در اروپا

همان طورکه میدانید کشور ما در محصولات تولید ملی مثل خودرو تلاش در رسیدن به استاندارد های اروپا را دارد.

در نتیجه گرفتن استاندارد محصول در اروپا محصولات ایران DH را در کنار محصولات با کیفیت

اروپایی نشان داده و استفاده از این محصولات را مطمئن تر و صادرات این محصول را به

کشورهای اروپائی رقم می زند.

CE

تاریخ تمدید 2019

استاندارد محصول در اروپا

تاریخ انقضا 2018

جهت ثبت درخواست خدمات پشتیبانی آنلاین،کلیک کنید.پشتیبان آنلاین