استاندارد محصول در اروپا

همان طورکه میدانید کشور ما در محصولات تولید ملی مثل خودرو تلاش در رسیدن به استاندارد های اروپا را دارد.

در نتیجه گرفتن استاندارد محصول در اروپا محصولات ایران DH را در کنار محصولات با کیفیت

اروپایی نشان داده و استفاده از این محصولات را مطمئن تر و صادرات این محصول را به

کشورهای اروپائی رقم می زند.

اطلاعات بیشتر

ISO CE
ISO CE:2018