استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی

نشان دهنده مقررات و قوانینی میباشد که مجموعه ایرانDH برای پرسنل تولیدی و کل مجموعه

در نظر گرفته. مجموعه که ایمنی بهداشت شغلی در آن از استاندارد فوق برخوردار است بلاشک

محصولاتی با استانداردهای فوق تولید می کند.

اطلاعات بیشتر

ISO45001:2018
ISO 18001;2007